SPICE심사 > 심사사례 4 페이지
HOME 로그인회원가입사이트맵

  SPICE심사  
     심사소개 
     심사절차 
     심사사례 
심사사례
    > 심사사례
게시물 85건
번호 회사명 심사레벨 심사기간 선임심사원
25  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-11-28 김도균
24  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-11-22 정창신
23  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-11-17 송정범
22  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-11-14 김길조
21  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-11-07 송정범
20  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-11-02 김도균
19  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-10-25 안유환
18  LG정보통신 Level 2 2000-10-12 ~ 2000-10-18 정학종
17  한국통신(정보시스템 본부) Level 3 2000-08-21 ~ 2000-08-25 윤창섭
16  쌍용정보통신 Level 3 2000-07-10 ~ 2000-07-14 김길조
15  농심 데이터 시스템 Level 2 2000-07-04 ~ 2000-07-08 박영식
14  삼성SDS Level 2 2000-07-03 ~ 2000-07-07 정창신
13  LG-EDS Level 3 2000-06-26 ~ 2000-06-30 이경환
12  LG정보통신 Level 2 1999-12-11 ~ 1999-12-23 송정범
11  LG정보통신 Level 2 1999-12-11 ~ 1999-12-17 이경환
10  LG-EDS(캐피탈 정보팀) Level 2 1999-11-03 ~ 1999-11-17 정학종
9  LG-EDS(교육문화사업팀) Level 2 1999-11-01 ~ 1999-11-16 정학종
8  쌍용정보통신 Level 3 1999-10-04 ~ 1999-11-09 이경환
7  삼성전자 (네트워크 사업부) Level 3 1999-09-17 ~ 1999-10-01 이경환
6  LG정보통신 Level 2 1999-08-26 ~ 1999-08-31 정학종, 송정범
 1  2  3  4  5