SPICE심사 > 심사사례 1 페이지
HOME 로그인회원가입사이트맵

  SPICE심사  
     심사소개 
     심사절차 
     심사사례 
심사사례
    > 심사사례
게시물 85건
번호 회사명 심사레벨 심사기간 선임심사원
85  한국전자통신연구원(SW∙콘텐츠연구소) Level 3 2015-12-18 김길조
84  (주)ESP Level 2 2015-05-21 ~ 2015-05-22 김길조
83  (주)비에네스소프트 Level 2 2014-12-26 ~ 2014-12-31 홍두식
82  한국전자통신연구원(SW콘텐츠연구소) Level 3 2014-12-05 ~ 2014-12-11 김도균
81  한국전자통신연구원(융합기술연구소) Level 3 2014-11-17 ~ 2014-11-20 윤창섭
80  (주)ESP Level 2 2014-07-14 ~ 2014-07-18 정학종
79  인하대학교 Level 2 2014-03-06 ~ 2014-03-14 이경환
78  (주)아이엔텍 Level 2 2014-03-06 ~ 2014-03-14 이경환
77  AP우주항공(주) Level 2 2014-03-06 ~ 2014-03-14 이경환
76  한국전자통신연구원(ETRI) Level 3 2013-11-04 ~ 2013-11-07 김도균
75  BNF테크놀러지(주) Level 2 2013-03-18 ~ 2013-03-21 정학종
74  (주)BRC Level 2 2013-03-04 ~ 2013-03-07 정학종
73  ETRI(BigData 소프트웨어 연구소) Level 3 2012-10-22 ~ 2012-10-25 김도균
72  (주)아이엔텍 Level 2 2012-08-06 ~ 2012-08-14 이경환
71  인하대학교 Level 2 2012-08-06 ~ 2012-08-14 이경환
70  SK C&C Level 2 2012-03-06 ~ 2012-03-08 김길조
69  안철수연구소 Level 2 2012-01-31 ~ 2012-02-03 김길조
68  ETRI Level 3 2011-12-05 ~ 2011-12-08 김도균
67  대우IS㈜ Level 3 2009-11-11 ~ 2009-11-14 박영식
66  ㈜인피언컨설팅 Level 3 2008-12-03 ~ 2008-12-08 김진수
 1  2  3  4  5